Algemene voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden v1.1 van Care4More B.V. te Drachten. Zoals gedeponeerd onder nummer 73305618 bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden.

Artikel 1 Definities en algemeen
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Verkoper: Care4More B.V. Gevestigd op Pascallaan 2 te Drachten.
b. Koper: de consument of niet-consument die een product of dienst afneemt van verkoper.
c. Consument: een koper die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
d. Niet-consument: de natuurlijke of (publiekrechtelijk) rechtspersoon, daaronder vallende onder andere, doch niet uitsluitend, instellingen, stichtingen en scholen, handelend in de uitoefening van zijn bedrijf of beroep.
e. Aflevering: het feitelijk ter beschikking stellen van de te leveren zaken aan koper.
f. Koop op afstand: het kopen van goederen of diensten, waarbij koper optreedt als consument, van verkoper zonder dat er rechtstreeks contact met verkoper is. Hier valt onder andere, doch niet uitsluitend, onder aankopen via internet, met de telefoon, post, fax of een ander communicatiemiddel. De aankoop dient voor eigen gebruik van koper te zijn.
2. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen en gelden alleen voor de overeenkomst waarbij deze afwijkingen zijn gemaakt.
3. Indien één of meer van de bepalingen in de Algemene Voorwaarden nietig zijn of door rechterlijke tussenkomst vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Verkoper en koper zullen alsdan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
4. De Algemene Voorwaarden worden bedongen ten behoeve van iedere derde die al dan niet in dienstverband bij de uitvoering van enige overeenkomst wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, daaronder begrepen aanbiedingen, offertes en overeenkomsten iedere vervolgopdracht, gewijzigde of aanvullende opdracht, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee, waarbij verkoper als leverancier van zaken of dienstverlener optreedt, tussen verkoper en koper.
2. De toepasselijkheid van door koper gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 Offertes en totstandkoming overeenkomst
1. De door verkoper gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 3 maanden na datum van de offerte, tenzij anders aangegeven.
2. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is verkoper daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij verkoper anders aangeeft.
3. Voor niet instellingen geldt dat aanvaarding van de offerte schriftelijk dient te geschieden.
4.Verkoper kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien koper redelijkerwijs kan of moet begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
5. Voor het annuleren van een order, voordat deze geleverd is, brengen wij 15% van het totale orderbedrag in rekening. Annulering na levering is niet mogelijk. 6. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4 Aflevering
1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt aflevering niet-franco bij koper.
2. Koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van koper. Koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
3. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op koper over op het moment waarop zaken in de macht van koper worden gebracht.

Artikel 5 Wijziging van de voorwaarden
1. Verkoper is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden.
2. Verkoper zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan koper toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is meegedeeld treden wijzigingen jegens koper in werking zodra hem de wijziging is meegedeeld.

Artikel 6 Wijziging in de te leveren zaken
1. Verkoper heeft het recht zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen indien het betreft een wijziging in de te leveren zaken, de verpakking of bijbehorende documentatie, welke vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften of indien het betreft geringe wijzigingen van de zaak die een verbetering betekenen.

Artikel 7 Koop op afstand
1. Indien er sprake is van koop op afstand, als bedoeld in art. 1 lid 1 sub f, heeft koper een bedenktijd van zeven werkdagen. De bedenktijd gaat in de dag nadat koper het product heeft ontvangen of dat dit namens hem in ontvangst is genomen. Gedurende die periode heeft koper de mogelijkheid de onderhavige overeenkomst te ontbinden zonder dat hij hiervoor een reden hoeft op te geven (het herroepingsrecht).
2. Tijdens de bedenktijd behoort koper zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Daaronder wordt verstaan dat koper het product slechts in die mate uitpakt of gebruikt voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het wil behouden. Indien koper van het herroepingsrecht gebruik maakt, behoort hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking naar verkoper terug te sturen. Verkoper geeft informatie hoe koper dit kan doen. Deze informatie moet redelijk en duidelijk zijn.
3. Indien koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, hoeft hij hoogstens de kosten van terugzending te betalen.
4. Alle overige kosten die koper al heeft betaald, zal verkoper zo spoedig mogelijk terugbetalen, in ieder geval uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping.

5. Verkoper is verplicht voor de koop de volgende relevante informatie te aan koper te verstrekken:

  • de identiteit van verkoper: naam, adres, e-mailadres en/of telefoonnummer;
  • de belangrijkste kenmerken van het goed of de dienst;
  • de prijs inclusief toeslagen en belastingen, zoals verzendkosten en BTW
  • de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst;
  • of koper het recht heeft om de overeenkomst binnen een bedenktijd te beëindigen;
  • de geldigheidsduur van het aanbod of de prijs;
  • de minimumduur van de overeenkomst bij periodieke levering van diensten of producten. 

Artikel 8 Bedenktijd bij levering van diensten
1. Indien er sprake is van koop op afstand, als bedoeld in art. 1 lid 1 sub f, heeft koper een bedenktijd van zeven werkdagen. De bedenktijd gaat in op de dag dat de overeenkomst wordt aangegaan. Gedurende die periode heeft koper de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden zonder dat hij hiervoor een reden hoeft op te geven (het herroepingsrecht).
2. Om gebruik te maken van dit herroepingsrecht, geeft verkoper bij zijn aanbod, of uiterlijk bij de levering van de dienst, informatie hoe koper dit kan doen. Deze informatie moet redelijk en duidelijk zijn.
3. Alle kosten die koper al heeft betaald, zal verkoper zo spoedig mogelijk, in ieder geval uiterlijk binnen 30 dagen na de herroeping, terugbetalen.

4. Artikel 7 lid 5 is overeenkomstig van toepassing.

Artikel 9 Uitsluiting herroepingsrecht
1. Er geldt geen herroepingsrecht wanneer het producten betreft:
a) die door verkoper tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van koper;
b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn; 
c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d) die snel kunnen verouderen;
e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop verkoper geen invloed heeft;
f) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan koper de verzegeling heeft verbroken.
2. Bij diensten is uitsluiting van het herroepingsrecht slechts mogelijk als het gaat om diensten waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van koper is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.

3. De in lid 1 en 2 genoemde uitsluitingen hebben alleen gelding wanneer dit door verkoper dan wel duidelijk en voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt vermeld.

Artikel 10 Technische eisen
1. Verkoper is er verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen en normen die worden gesteld door de Nederlandse wetgever.
2. Alle technische eisen die door koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door koper nadrukkelijk en schriftelijk te worden gemeld. 

Artikel 11 Levertijd
1. Door verkoper opgegeven levertijden zijn nimmer fatale termijnen. Indien de opgegeven levertijd, door welke reden dan ook, niet nagekomen kan worden zal verkoper koper schriftelijk informeren.
2. Bij niet tijdige levering dient koper verkoper derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en verkoper een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen
3. De door verkoper opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens en betalingsmiddelen in haar bezit zijn. Bij het aanbrengen van een tussentijdse wijziging in de order, wordt de levertijd overeenkomstig verlengd.

Artikel 12 Deellevering
1. Wanneer dit schriftelijke is overeengekomen, is het verkoper toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien zaken in gedeelten worden geleverd, is verkoper bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 13 Prijsverhogingen
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door verkoper afgegeven prijzen:
- in Euro- exclusief BTW;
- inclusief transportkosten;
- bezorgd bij koper;
- als aan gestelde betalingsvoorwaarden is voldaan.
2. Indien verkoper met koper een bepaalde prijs overeenkomt, is verkoper niettemin gerechtigd, na schriftelijke mededeling aan koper, tot verhoging van de prijs indien verkoper kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta en/of lonen of anderszins niet voorziene omstandigheden.
3. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft koper het recht de overeenkomst te ontbinden.
4. Indien koper een consument is, kan deze de overeenkomst ontbinden indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 14 Emballage
1.De wijze van verpakken wordt door verkoper bepaald. Indien koper een afwijkende verpakking wenst wordt dit afzonderlijk in rekening gebracht.

2. Koper is verplicht leenemballage binnen 14 dagen leeg en in onbeschadigde staat te retourneren. Indien koper zijn verplichtingen met betrekking tot emballage niet nakomt zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor zijn rekening. Dergelijke kosten zijn o.a. de kosten voortvloeiende uit te late retourzending en de kosten van vervanging, herstel of reiniging.
3. Indien koper leenemballage na een aanmaning niet binnen de daarin genoemde termijn retour zendt, is verkoper gerechtigd tot vervanging over te gaan en de kosten daarvan in rekening te brengen, mits verkoper deze stappen in zijn aanmaning heeft aangekondigd. 

Artikel 15 Betaling 
1. Betaling dient plaats te vinden in de valuta waarin is gefactureerd, door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar het bankrekeningnummer van verkoper en zonder enig recht op korting of schuldvergelijking.

2. Te allen tijde kan verkoper een (al dan niet aanvullend) voorschot vragen voor de overeengekomen prijs en de niet in deze prijs begrepen kosten, welk voorschot zo spoedig mogelijk in rekening wordt gebracht aan koper. Hiervoor geldt een betalingstermijn van 7 dagen, na de factuurdatum.
3. Verkoper kan de levering opschorten totdat het in lid twee van dit artikel genoemde voorschot is betaald.
4. Verkoper hanteert een betalingstermijn van 14 dagen na levering.
5. In geval van liquidatie, faillissement of het aanvragen van surseance van betaling zullen de verplichtingen van koper jegens verkoper onmiddellijk opeisbaar zijn. Ter keuze van verkoper dient koper alsdan zijn financiële verplichtingen jegens verkoper terstond na te komen, dan wel dient hij onvoorwaardelijk zijn medewerking te verlenen aan retournering van de door verkoper aan koper geleverde za(a)k(en).
6. Door koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur en/of schuld. 

7. In geval van niet of niet volledige betaling, is koper na het verstrijken van de in het vierde lid genoemde termijn van rechtswege in verzuim en heeft verkoper, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag koper de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten die verkoper heeft.
8. Indien koper tekortschiet in de nakoming van één of meerdere verplichtingen jegens verkoper, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening - in en buiten rechte - voor rekening van koper.

9. Wanneer koper een consument is, als bedoelt in artikel 1 lid 1 sub c, mag verkoper de volgende buitenechtelijke incassokosten in rekening brengen:
-          Over de eerste € 2.500,--                    15%        
-          Over de volgende € 2.500,--               10%
-          Over de volgende € 5.000,--                 5%
-          Over de volgende € 190.000,--             1%
-          Over het meerdere                                0,5%, met een maximum € 6775,--

Verkoper is gerechtigd een minimum van € 40, -- en een maximum van € 6775,-- aan buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
10. Wanneer koper een niet-consument is, als bedoelt in artikel 1 lid 1 sub d, mag verkoper de buitengerechtelijke incassokosten die verder gaan dan het versturen van enkele (eventueel herhaalde) sommatie of het enkel doen van een, niet aanvaard, schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van een dossier, in rekening brengen aan koper. Hierbij geldt een minimum van €50,-- en een maximum van 15% van de factuurwaarde.

Artikel 16 Modellen en voorbeelden
1. Indien door verkoper een model of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte model of voorbeeld.

Artikel 17 Eigendomsvoorbehoud en recht van retentie
1. Alle door verkoper geleverde zaken blijven het eigendom van verkoper totdat koper alle verplichtingen uit alle met verkoper gesloten koopovereenkomsten is nagekomen.
2. Door verkoper geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
3. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
4. Koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk schriftelijk toestemming aan verkoper dan wel aan en door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin verkoper haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van verkoper zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen. 
5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht verkoper zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan schriftelijk op de hoogte te stellen.
6. Koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
7. Onverminderd het wettelijk retentierecht is verkoper gerechtigd enig goed van koper, dat haar op enigerlei titel ter beschikking is gesteld, onder zich te houden zulks tot de volledige voldoening van al hetgeen verkoper uit welke uit hoofde dan ook, van koper heeft te vorderen, tenzij koper ter zake van die vordering genoegzaam zekerheid heeft gesteld. Het recht van retentie heeft verkoper ook, in geval van koper in staat van faillissement komt te verkeren.

Artikel 18 Gebreken, klachttermijn en retourneren
1. Koper dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij dient koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: a. of de juiste zaken zijn geleverd; b. of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid en het aantal) overeenstemmen met het overeengekomene; c. of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden. 
2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient koper deze binnen 14 dagen na aflevering schriftelijk aan verkoper te melden. 
3. Niet zichtbare gebreken dient koper binnen 3 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering schriftelijk te melden aan verkoper. 
4. Reclames over een factuur dienen, op straffe van verval, schriftelijk en binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.
5. Een reclame of klacht schort de betalingsverplichting van koper niet op.
6. Indien het alsnog leveren van het product niet meer mogelijk of zinvol is, zal verkoper slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 19.
7. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat verkoper in staat is adequaat te reageren.
8. Indien een klacht gegrond is, zal verkoper alsnog nakomen zoals overeengekomen, tenzij dit reeds voor koper aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door koper schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
9. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan verkoper worden geretourneerd.
10. Foutief bestelde goederen moeten in perfecte en complete staat in de originele verpakking aan verkoper worden opgestuurd. Deze goederen dienen franco binnen 4 weken aan het adres van verkoper te worden opgestuurd, tevens moet een kopie van de originele factuur worden ingesloten evenals een korte brief met uitleg.

Artikel 19 Aansprakelijkheid
1. Verkoper is jegens koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk: voor schade als gevolg van gebreken in de geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in de bijgevoegde garantiebepaling.
2. De aansprakelijkheid van verkoper, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag dat in het kader van de beroeps/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van verkoper beperkt tot maximaal het onderhavige factuur bedrag.

3. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat verkoper is uitgegaan van door of vanwege koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4. Verkoper is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst van door koper op advies van verkoper ingeschakelde derden.
5. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van koper, gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door de levering van de zaken door verkoper.
6. Verkoper heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van koper ongedaan te maken.
7. Koper vrijwaart verkoper tegen en stelt verkoper schadeloos voor alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen.

8. Verkoper is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor een inbreuk op de intellectuele rechten toebehorend aan derden als gevolg van incorporatie van dergelijke rechten in het geleverde product.
9. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van verkoper.
10. De aansprakelijkheid van verzekerden is gebaseerd op een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming.

11. Indien en voor zoover verkoper een claim krijgt opgelegd uit hoofde van productaansprakelijkheid jegens een derde partij, is koper verplicht om verkoper te vrijwaren op dezelfde wijze als verkopers aansprakelijkheid wordt beperkt door voorgaande leden van dit artikel.

Artikel 20 Overmacht
1. Indien verkoper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van buiten komende oorzaken en omstandigheden, voorzien of niet voorzien, die redelijkerwijs niet aan verkoper kunnen worden toegerekend, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat verkoper alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor verkoper niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van verkoper, ziekte, overlijden van de persoon die de opdracht uitvoert en/of arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen.
3. Indien verkoper bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds verrichte deel afzonderlijk te factureren en is koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 21 Ontbinding
1. Verkoper is bevoegd de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de uitvoering van werkzaamheden, de levering van zaken en de afgifte van bescheiden aan koper of derden, of de opdracht te ontbinden, indien:
- Koper de verplichtingen uit de opdracht niet of niet volledig nakomt;
- Na het sluiten van de overeenkomst verkoper ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat koper de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
- Koper bij het sluiten van de opdracht verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de opdracht en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

- In geval zich omstandigheden voordoen met betrekking tot de te leveren zaken dan wel de personen en/of materiaal waarvan verkoper zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat de naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd.
2. Voorts is verkoper bevoegd de opdracht te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de opdracht onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de opdracht in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Indien de opdracht wordt ontbonden zijn de vorderingen van verkoper op koper onmiddellijk opeisbaar. Indien verkoper de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en opdracht.
4. Verkoper is niet aansprakelijk voor eventueel uit een dergelijke opschorting voortvloeiende schade, van welke aard ook, voor koper of derden. Verkoper behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 22 Slotbepaling
1. Deze Algemene Voorwaarden blijven van kracht indien verkoper van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.
2. Op elke rechtsbetrekking tussen verkoper en koper is Nederlands recht van toepassing.
3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
4. Elk geschil tussen koper en verkoper, dat mocht ontstaan naar aanleiding van of samenhangen met de uitvoering van een overeenkomst tussen partijen, wordt naar keuze van verkoper voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank in Leeuwarden.
5. Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 6 december 2018.